loading

अथ चन्द्रस्तोत्रम्

  • Home
  • अथ चन्द्रस्तोत्रम्
अथ चन्द्रस्तोत्रम् ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥
चन्द्रस्य श्रृणु नामानि शुभदानि महीपते ।
यानिश्रुत्वा नरो दुःखान्मुच्यते नात्र संशयः ॥१॥
सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः।
लोकप्रिय शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः ॥२॥
शशी हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः ।
आत्रेय इन्दुः शीतांशुरोषधीशः कलानिधिः ॥ ३॥
जैवातृको रमाभ्राता क्षीरोदार्णव सम्भवः ।
नक्षत्रनायकः शम्भुशिरचूडामणिर्विभुः || ४ ||
तापहर्ता नभोदीपो नामान्येतानि यः पठेत् ।
प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति ॥ ५॥ जन्मराशिलग्नदोषं स्तोत्र पाठेन नश्यति ।
ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा ॥ ६ ॥
इति श्रीचन्द्रस्तोत्रम् सम्पुर्णम् शुभम् ।
X