loading

अथ शुक्रस्तोत्रम्

  • Home
  • अथ शुक्रस्तोत्रम्
अथ शुक्रस्तोत्रम् ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥
शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधीः ।
हिमाभः कुन्तधवलः शुभांशु शुक्लभूषणः ॥ १ ॥
नीतिज्ञो नीतिकृन्नीतिमार्गगामि ग्रहाधिपः ।
उशना वेदवेदाङ्गपारगः कविरात्मवित् ॥२॥
भार्गवः करुणासिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः ।
शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् ॥३॥ आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमाम् ।
विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च ॥४॥


इति श्रीस्कन्दपुराणे शुक्रस्तोत्रम् सम्पुर्णम् शुभम् ।
X