loading

अथ सूर्यस्तोत्रम्

  • Home
  • अथ सूर्यस्तोत्रम्
अथ सूर्यस्तोत्रम् ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥
नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादिनां पृथक् पृथक् ।
पीडा च दुःसहा राजञ्जायते सततं नृणाम् ॥१॥
पीडानाशाय राजेन्द्र नामानिश्रृणु भास्वतः ।
सूर्यादिनां च सर्वेषां पीडानश्यतिश्रृण्वतः ॥२॥
आदित्य सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः ।
भगस्त्वष्टाऽर्यमा हंसो हेलिस्तेजोनिधिर्हरिः ॥३॥
दिननाथो दिनकरः सप्तसप्तिप्रभाकरः ।
विभावशुर्वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः ॥४॥
हरिदश्वः कालवक्रः कर्मसाक्षीजगत्पतिः ।
पद्मिनीबोधको भानुर्भाष्करः करुणाकरः ॥ ५ ॥
द्वादशात्माविश्वकर्मा लोहिताङ्गस्तमोनुदः ।
जगन्नाथोऽरविन्दाक्षः कालात्माकश्यपात्मजः ॥६॥
भूताश्रयो ग्रहपतिः सर्वलोक नमस्कृतः ।
जपाकुसुमसंकाशो भास्वानदितिनन्दनः ||७||
ध्वान्तेभसिंहः सर्वात्मालोकनेत्रो विकर्तनः ।
मार्तण्डो मिहिरः सूरस्तपनो लोकतापनः ||८||
जगत्कर्ताजगत्साक्षीशनैश्चरपिताजयः
। सहस्ररश्मिस्तरणिर्भगवान् भक्तवत्सलः ॥९॥
विवस्वानादिदेवश्च देवदेवो दिवाकरः ।
धन्वन्तरिर्व्याधिहर्ता दद्रुकुष्ठविनाशकः ॥१०॥
चराचरात्मा मैत्रेयोऽमितो विष्णुर्विकर्तनः ।
कोकशोकापहर्ता च कमलाकर आत्मभुः ||११||
नारायणो महादेवो रुद्रः पुरुषः ईश्वरः ।
जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सर्वतोमुखः ॥१२॥
इन्द्रोऽनलो यमश्चैव नैर्ऋतो वरुणोऽनिलः ।
श्रीदईशानइन्दुश्चभौमः सौम्यो गुरुः कविः ॥१३॥
शौरिर्विधुन्तुदः केतुःकालः कालात्मको विभुः ।
सर्वदेवमयो देवः कृत्स्नकामफलप्रदः ॥१४॥
य एतैर्नामभिर्मर्त्यो भक्त्या स्तौतिदिवाकरम् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः ॥ १५ ॥
पुत्रवान्धववाञ्छ्रीमान् जायते स न संशयः ।
रविवारे पठेद्यस्तुनामान्येतानिभाश्वतः ||१६|| पीडाशान्तिर्भवेत्तस्यग्रहाणां च विशेषतः ।
सद्यः सुखमवाप्नोतिचायुर्दीर्घ च नीरुजम् ॥१७॥

इति श्रीभविष्यपुराणे आदित्य अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पुर्णम् शुभम् ।
X